Loc: 50°9'1.537"N, 16°16'26.866"E

Motokáry - provozní řád

[česká verze] [english version] [deutsch version]

 1. V celém areálu provozovny JE ZAKÁZÁNO znečišťování odpadky.
 2. ZAKAZUJE SE vzájemné narážení do motokár, čtyřkolek, motocyklů a mantinelů vytyčujících dráhu.
 3. ZAKAZUJE SE řízení osobám pod vlivem alkoholu a jiných omamných látek.
 4. Všem návštěvníkům JE ZAKÁZÁNO vstupovat na vyznačenou trať či do vyznačených zakázaných prostor.
 5. ZAKAZUJE SE svévolné úpravy a seřizování popř. oprava vozidel půjčovny.
 6. Každý návštěvník je povinen před vstupem do provozovny seznámit se s tímto provozním řádem. Převzetím stroje od provozovatele (obsluhy) k jízdě zákazník potvrzuje, že se s tímto provozním řádem seznámil a zavazuje se k jeho dodržování.
 7. Každý z přítomných v provozovně je povinen počínat si tak, aby zabránil případným škodám na majetku či zdraví.
 8. Automobily zákazníků mohou být zaparkovány pouze na vyhrazeném parkovišti.
 9. Za bezpečnost dětí odpovídají jejich zákonní zástupci.
 10. Zákazník je povinen řádně pečovat o zapůjčený stroj a jiné zapůjčené věci.
 11. Provozovatel je oprávněn domáhat se náhrady škody od zákazníka při poškození či ztrátě zapůjčené věci.
 12. Před vlastní jízdou je zákazník povinen seznámit se u provozovatele se způsobem obsluhy stroje a uhradit jízdné v předepsané výši.
 13. Každý se účastní jízdy na vlastní nebezpečí.
 14. Provozovatel nenese odpovědnost za případné úrazy vzniklé při provozu na trati i mimo ni.
 15. Děti mladší šestnácti let mohou jezdit pouze pod dozorem svých zákonných zástupců.
 16. Při jízdě je nutné používat řádně připevněnou ochrannou přilbu, kterou si může zákazník zapůjčit u provozovatele.
 17. Z důvodu bezpečnosti při řízení a provozu stroje doporučujeme používat rukavice, pevnou obuv, dlouhé kalhoty, oděv s dlouhými rukávy, popř. chrániče.
 18. Jízda je povolena pouze na vyznačené trati a to pouze v jednom směru.
 19. Při předjíždění jezdce před Vámi je nutné dbát zvýšené opatrnosti.
 20. V případě poruchy stroje je jezdec povinen zvednout ruku a vyčkat příchodu obsluhy. Pokud se na trati nacházejí další jezdci, je jezdec povinen vyčkat na stroji.
 21. Jezdec je povinen řídit se signalizací praporků a semaforu a na pokyn:

  SEMAFOR:

  • ČERVENÁ – POMALU ZAJÍŽDĚJTE DO DEPA
  • ZELENÁ – VOLNÁ DRÁHA

  PRAPOREK:

  • ŽLUTÝ – PŘEKÁŽKA NA TRATI – je možné pokračovat se zvýšenou opatrností
  • ČERVENÝ - POMALU ZAJÍŽDĚJTE DO DEPA
  • ĆERNOBÍLÝ ŠACHOVNICOVÝ PRAPOREK – KONEC JÍZDY (cíl)
  • ČERNÝ PRAPOREK – VYLOUČENÍ Z TRATI PRO NEBEZPEČNOU JÍZDU – je nutné okamžitě zastavit a vyčkat příchodu obsluhy
 22. Zákazník v první části jízdy jede pomalu – seznamuje se s vozidlem a nepřeceňuje svojí síly a schopnosti.
 23. Zákazník dává pozor na popálení od výfuků a zranění od nekrytých částí sportovních vozidel.
 24. Pokud zákazník neuposlechne pokynů obsluhy, nebo poruší provozní řád, bude jeho jízda předčasně – bez nároku na vrácení jízdného – ukončena.